เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและยกระดับเกษตรกร ในภาคเกษตรของประเทศไทยให้เป็น SmartFarmer โดยคํานึงถึง รายได้ ความปลอดภัย และเน้นการสร้าง ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควบคู่ปริมาณ โดยใช้เทคโนโลยี

Contract Farming

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี