สมัครงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

156/11-12 หมู่ 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
064-3428891