สมัครงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
เจ้าหน้าที่การเงิน

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

156/11-12 หมู่ 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
064-3428891