118 กรุ๊ป

ประกอบธุรกิจส่งเสริม-รวบรวม นำเข้า-ส่งออก

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ ส่งเสริม-รวบรวม-นําเข้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการดําเนินธุรกิจสินค้าทางการเกษตร (ต้นนํา) ทั้งพืชผัก ผลไม้ และ พืชไร่ ตลอดจนนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

เช่น พม่า ลาว เวียดนามและกัมพูชา ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์อุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศ ปัจจุบันนอกจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกษตรแล้ว เรายังพัฒนาสินค้า และบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

TRADER-STOCK SERVICE

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรพันธสัญญา

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้า และส่งออกสินค้าชายแดน

บริการส่งออกของสินค้าเกษตรทุกประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวบรวมสินค้าเกษตรภายในประเทศ

สินค้าเกษตร.. “พืชไร่ พืชผักและผลไม้” .. ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

รับเหมาแรงงาน ``ฝ่ายผลิต`` ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

118 กรุ๊ป

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

053-106-396