บริการของเรา

นำเข้า-ส่งออก ส่งเสริม-รวบรวม

เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริม-รวบรวม..

สินค้าเกษตรภายใน ประเทศ.. “พืชไร่ พืชผัก และผลไม้” ..ทุกชนิด

Read More

นำเข้า-ส่งออก..

สินค้าเกษตร.. “พืชไร่ พืชผักและผลไม้” .. ทุกชนิด

Read More

ชิปปิ้ง

บริการส่งออกของ “ชิปปิ้ง”สินค้าทุกประเภท

Read More

รับเหมาแรงงาน

“ฝ่ายผลิต” ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ..

Read More

จุดเด่นของ 118 กรุ๊ป

  • มีวัตถุดิบสมํ่าเสมอในปริมาณที่มาก ตลอดทั้งปี
  • มีความหลากหลายของวัตถุดิบทั้งภายใน และ ต่างประเทศ
  • มีโรงปอกบริการเหมาปอกชิ้นทั้งในและนอกสถานที่โรงงาน
  • มีการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง
  • ทําแผนร่วมกับทางโรงงานในการจัดซื้อตลอดปี
  • มีมาตรฐานแปลงผลิต GAP
  • มีจุดรับซื้อตามท้องถิ่นตามฤดูกาลทั่วประเทศ
  • มีจุดรับซื้อสินค้าเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านตามฤดูกาล ในกลุ่ม CLMV
120899721_3896133443734802_6193658852473793212_n

ทำไมต้อง 118 กรุ๊ป

เรามีทีมส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน ด้วยระบบ Contrac Farming ให้กับเกษตรกรในโครงการกว่า 300 ครัวเรือน ครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงสร้างผู้รวบรวมท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดซื้อและรวบรวมสินค้าทางการเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ

เรามีทีมงาน

อบรมและให้ความรู้การทำการเกษตรให้กับเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

เรามีระบบการตรวจสอบคุณภาพ

มีการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง และมีมาตรฐานแปลงผลิต GAP

เรามีวัตถุดิบตลอดปี

วัตถุดิบมีความหลากหลายและสม่ำเสมอในปริมาณที่มาก ตลอดทั้งปี

เรามีจุดรับซื้อทั่วประเทศ

มีจุดรับซื้อตามท้องถิ่นตามฤดุกาลทั่วประเทศ

เรากําลังมองหา เกษตรกร และบุคลากรที่มีความทันสมัย ตั้งใจและสนใจ ทําการเกษตรสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและยกระดับเกษตรกร ในภาคเกษตรของประเทศไทยให้เป็น SmartFarmer โดยคํานึงถึง รายได้ ความปลอดภัย และเน้นการสร้าง ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควบคู่ปริมาณ โดยใช้เทคโนโลยี

รวบรวมสินค้า ทางการเกษตร

เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์

พืชผัก

พริกจินดาเขียว พริกจินดาแดง พริกจินดาแห้ง กระเทียมแกะกลีบ กระเทียมจีน กระเทียมไทย ขิงแก่ ขิงอ่อน

เรามีสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละพื้นที่

>> ดูตารางสินค้า <<

พืชไร่

ปลายข้าว ปลายข้าวบดละเอียด มันเส้น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ ซังข้าวโพด ซังข้าวโพดบด

พืชสวน

มะม่วง ทุเรียน สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย กล้วยน้ำว้า เงาะ มังคุด ฝรั่ง