บริการของเรา

TRADER -STOCK

เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรพันธสัญญา

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี

Read More

นำเข้า และส่งออกสินค้าชายแดน

บริการส่งออกของสินค้าเกษตรทุกประเภท

Read More

รวบรวมสินค้าเกษตรภายในประเทศ

สินค้าเกษตร.. “พืชไร่ พืชผักและผลไม้” .. ทุกชนิด

Read More

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

“ฝ่ายผลิต” ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ..

Read More

จุดเด่นของ 118 กรุ๊ป

  • มีวัตถุดิบสมํ่าเสมอในปริมาณที่มาก ตลอดทั้งปี
  • มีความหลากหลายของวัตถุดิบทั้งภายใน และ ต่างประเทศ
  • มีโรงปอกบริการเหมาปอกชิ้นทั้งในและนอกสถานที่โรงงาน
  • มีการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง
  • ทําแผนร่วมกับทางโรงงานในการจัดซื้อตลอดปี
  • มีมาตรฐานแปลงผลิต GAP
  • มีจุดรับซื้อตามท้องถิ่นตามฤดูกาลทั่วประเทศ
  • มีจุดรับซื้อสินค้าเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านตามฤดูกาล ในกลุ่ม CLMV
120899721_3896133443734802_6193658852473793212_n

ทำไมต้อง 118 กรุ๊ป

เรามีทีมส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน ด้วยระบบ Contrac Farming ให้กับเกษตรกรในโครงการกว่า 300 ครัวเรือน ครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงสร้างผู้รวบรวมท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดซื้อและรวบรวมสินค้าทางการเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ

เรามีทีมงาน

อบรมและให้ความรู้การทำการเกษตรให้กับเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

เรามีระบบการตรวจสอบคุณภาพ

มีการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง และมีมาตรฐานแปลงผลิต GAP

เรามีวัตถุดิบตลอดปี

วัตถุดิบมีความหลากหลายและสม่ำเสมอในปริมาณที่มาก ตลอดทั้งปี

เรามีจุดรับซื้อทั่วประเทศ

มีจุดรับซื้อตามท้องถิ่นตามฤดุกาลทั่วประเทศ

เรากําลังมองหา เกษตรกร และบุคลากรที่มีความทันสมัย ตั้งใจและสนใจ ทําการเกษตรสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รวบรวมสินค้า ทางการเกษตร

เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์

พืชผัก

พริกจินดาเขียว พริกจินดาแดง พริกจินดาแห้ง กระเทียมแกะกลีบ กระเทียมจีน กระเทียมไทย ขิงแก่ ขิงอ่อน

สินค้าในแต่ละฤดูกาล

เรามีสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละพื้นที่

พืชไร่

ปลายข้าว ปลายข้าวบดละเอียด มันเส้น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ ซังข้าวโพด ซังข้าวโพดบด

พืชสวน

มะม่วง ทุเรียน สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย กล้วยน้ำว้า เงาะ มังคุด ฝรั่ง