รวบรวมวัตถุดิบ

จัดหา รวบรวมวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป

เราให้บริการ การจัดซื้อ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบทางการเกษตรในกลุ่มผักผลไม้ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมากกว่า 12 ปี ด้วยประสบการณ์ในการจัดซื้อเราเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งวัตถุดิบให้กับ อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ จุดเด่นของเรา เรามีจุดรับซื้อวัตถุดิบกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีปริมาณมากเพียงพอเพื่อป้อนให้กับโรงงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมถึงมีการทำแผนการผลิต และปฏิทินวัตถุดิบร่วมกับโรงงาน เช่น โรงงานอบแห้ง , แช่แข็ง, กระป๋อง เป็นต้น

จุดเด่นของเรา

  • มีวัตถุดิบสม่ำเสมอในปริมาณที่มากตลอดทั่งปี
  • มีความหลากหลายของวัตถุดิบทั้งแบบลูกสด และชิ้นปอกสําเร็จ ที่โรงงานต้องการ
  • ขายส่งในลักษณะเครดิต 7-15 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า
  • มีโรงปอกบริการเหมาปอกชิ้นทั้งในและนอกสถานที่โรงงาน
  • ควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง
  • ทําแผนร่วมกับทางโรงงานในการจัดซื้อตลอดปี
  • มีใบมาตรฐานแปลงผลิต GAP
  • เรามีจุดรับซื้อตามท้องถิ่นตามฤดูกาลทั่วประเทศ