Archive for Category: เกษตรกร

ประชุมชาวไร่ประจำปี

ประชุมประจำฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว​ ปี2022 ของทีมส่งเสริม 118 ทริปเปิ้ล พี… และแนะนำพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร

Read More