จัดหาแรงงาน

หมวดธุรกิจบริการ

แผนกจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

เราให้บริการรับหาแรงงานในฝ่ายผลิตให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

  • มีพนักงานมากกว่า 2000 คน
  • มีบริการทั้งแบบรับเหมาและรายวัน
  • ควบคุมปริมาณแรงงานสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
  • สามารถทำงานได้ตลอดปี 365 วัน
  • มีความถนัดเฉพาะทาง
  • แรงงานคนไทย 100% มีบัตรประชาชน