ธุรกิจซื้อ-ขาย

หมวดธุรกิจซื้อ-ขาย

แผนกจัดหา (นำเข้า-ส่งออก) สินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป

การจัดซื้อ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบทางการเกษตรในกลุ่มผักและผลไม้ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป

หมวดธุรกิจซื้อ-ขาย

แผนกจัดหา (นำเข้า-ส่งออก) สินค้าเหมืองแร่ และพลังงาน

คัดเลือก คัดสรร สินค้ามี่มีคุณภาพ

หมวดธุรกิจซื้อ-ขาย

แผนกจัดหา (นำเข้า-ส่งออก) สินค้าเกษตร (พืชไร่ชายแดน) เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป

จัดซื้อและรวบรวมสินค้าทางการเกษตรจำนวนมาก