ธุรกิจการผลิต

หมวดธุรกิจการผลิต

แผนกส่งเสริมปลูก

วางแผน การปลูกพืชด้วยระบบคอนแทคฟาร์ม เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป

หมวดธุรกิจการผลิต

โรงงานถ่านขาว สปปล.

คัดเลือก คัดสรร สินค้ามี่มีคุณภาพ