ภาวิน อิทธิรส

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้าเกษตร พลังงาน และแรงงานฝ่ายผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในการบริหารจัดการ Supply Change วัตถุดิบต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ อุตสาหกรรมแปรรูปปัจจุบัน

นอกจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกษตรแล้ว เรายังพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

อีเมล: Pawin66@gmail.com

ภาวิน อิทธิรส

Chief Executive Officer

การศึกษา

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ วิชาเอกปรับปรุงพันธุ์พืช
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชไร่ วิชาเอกเมล็ดพันธุ์พืช
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

 • 118 กรุ๊ป

ตําแหน่ง Managing Director กำกับดูแลการบริหารการวางแผนงานของบริษัทในเครือ

 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ตําแหน่งเลขานุการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลเอกสาร

อดีต

 • สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 6 งานวิชาการและการดูแลมาตรฐาน ชั้นใบยาสูบ
 • สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตําแหน่งรองเลขานุการ ดูแลเอกสารทั้งหมดของสมาคม
การอบรมและการสัมมนา

 • การทํางานเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและคุณลักษณะและอุปนิสัยของ ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูง
 • การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม องค์กรโรงงานยาสูบ
 • วิธีการจัดเก็บองค์ความรู้องค์กร
 • การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ,การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)และกิจกรรมข้อเสนอแนะ
 • การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและวางแผนทดลองทางการเกษตร
 • การเขียนข้อเสนอโครงการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์สถิติทางวิทยาศาสตร์เกษตร
 • การนําเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัตการการตรวจสอบไวรัสพืช โดยใช้กล้องจลุทรรศน์
 • การประชุมวิชาการ Asia Collaborative Study 2010
 • ประชุมทางวิชาการครั้งที่50 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประชุมทางวิชาการครั้งที่51 ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน”
 • สมัมนาทางวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช”
 • การจัดชั้นมาตรฐานใบยาเวอร์ยิเนียไทยแก่พนักงานยาสูบ รุ่นที่ 25
 • การจัดชั้นนมาตรฐานใบยาเบอร์เลย์ไทยแก่พนักงานยาสูบ รุ่นที่ 6
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน (รุ่นที่ 11)
 • อบรมภาษาอังกฤษหลักสตูรTOEIC รุ่นที่ 1
 • English for Academic Writing and Presentation + Office Conversation and Telephoning
ทักษะ

 • Negotiation การเจรจาต่อรองการสร้างคอนเนคชั่นให้กับองค์กร
 • Languages การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก
 • Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้สำหรับองค์กร