ปรัชญา อิทธิรส

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้าเกษตร พลังงาน และแรงงานฝ่ายผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในการบริหารจัดการ Supply Change วัตถุดิบต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ อุตสาหกรรมแปรรูปปัจจุบัน

นอกจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกษตรแล้ว เรายังพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

อีเมล: CEO@118groupthailand.com

ปรัชญา อิทธิรส

Chief Executive Officer

การศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาวิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตรวิชาเอกธรุกิจเกษตรและการส่งออก
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาผลิตกรรมการเกษตรวิชาเอกไม้ผล
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

 • 118 กรุ๊ป
  ตำแหน่ง Chief Executive Officer กำกับดูแลการบริหารการวางแผนงานของบริษัทในเครือ
 • สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตำแหน่ง กรรมการ ประสานงานกิจกรรมของสมาคม
การอบรมและการสัมมนา

 • โครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและ ธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นใหม่YECรุ่น6
 • หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการค้าโลก รุ่นที่2 Top-X
 • หลักสูตร ผู้นำการเกษตรยุคใหม่รุ่น1 MAGLEAD#1
 • หลักสูตร Incubation Program: การเตรียมความพร้อม SMEs/Startups รุ่น 1
ทักษะ

 • Negotiation การเจรจาต่อรองการสร้างคอนเนคชั่นให้กับองค์กร
 • Languages การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก
 • Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้สำหรับองค์กร