วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดหาสินค้าเกษตร และ แรงงาน เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ ส่งเสริม-รวบรวม-นําเข้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการดําเนินธุรกิจสินค้าทางการเกษตร (ต้นน้ำ) ทั้งพืชผัก ผลไม้ และ พืชไร่ ตลอดจนนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ภารกิจ

  • มุ่งพัฒนาวิธีบริหารจัดการ Supply Chain สินค้าเกษตรจากทั้งภายในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV
  • เพิ่มความสามารถในการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในปริมาณมาก
  • ขยายตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร
  • บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี และวางแผนการดําเนินธุรกิจ ด้วยการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
  • พัฒนาเครือข่ายสร้างฐานข้อมูลแรงงานพร้อมทํางาน เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรพันธสัญญา

จัดหา ผัก และ ผลไม้

แผนกจัดหา พลังงานเชื้อเพลิง

จัดหา (นําเข้า) สินค้าเกษตรพืชไร่ชายแดน

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

PEOPLE

ทํางานร่วมกันเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นผู้กำหนดร่วมกัน

PARTNER

มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ

PROCESS

ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน

เป้าหมายของธรุกิจ

สร้างความแตกต่างด้วยสินค้าที่มีความหลายหลายรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยปริมาณ และการส่งมอบ “ที่แน่นอน”

Growth

ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี

Community

สร้างเครือข่ายเกษตรกร แรงงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

Improvement

เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้สินค้าเกษตร แรงงานฝ่ายผลิต และอุตสาหกรรมเกษตร

Performance

มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรที่ทันสมัย เชื่อมโยงกันทุกระบบ ติดตามผลการดําเนินธุรกิจได้แบบ Realtime

ธุรกิจเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ครบวงจร

118 กรุ๊ป

หมวดธุรกิจการผลิต

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี

หมวดธุรกิจซื้อ-ขาย

จัดหาผักผลไม้, (นำเข้า)สินค้าเกษตรพืชไร่ชายแดน, จัดหาพลังงานเชื้อเพลิง (วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)

หมวดธุรกิจบริการ

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม