118 GROUP

EVERYTHING IS POSSIBLE

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ ส่งเสริม-รวบรวม-นําเข้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการดําเนินธุรกิจสินค้าทางการเกษตร (ต้นน้ำ) ทั้งพืชผัก ผลไม้ และ พืชไร่ ตลอดจนนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์อุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรพันธสัญญา

นำเข้า และสต็อกสินค้าเกษตรชายแดน

นำเข้า และรวบรวมสินค้าเกษตร

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศพร้อมเชื่อมโยงแหล่งผลิต และตลาดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่น”

พันธกิจ

พัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย รักษาความเป็นเลิศทางการเกษตร “เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ด้วยระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี พร้อมขยายตัวและพัฒนาสู่ธุรกิจใหม่

วัฒนธรรมองค์กร

มองหาโอกาสใหม่ รักษาโอกาสเดิม บริหารทรัพยากรบุคคล แบบครอบครัว

ค่านิยม

ทำงานเป็นทีม

อบรมและให้ความรู้การทำการเกษตรให้กับเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาศักยภาพ LT และ พนักงาน ให้มีความเป็นมืออาชีพ

มุ่งเน้นเป้าหมาย

ใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนธุรกิจ

ใช้นวัตกรรม

เราเป็นผู้นำระบบ Smart Farm และใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการเพาะปลูก

ธุรกิจเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ครบวงจร

118 กรุ๊ป

Contact Farming

ส่งเสริมเกษตรเทคโนโลยี

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี

นำเข้า-ส่งออก

รวบรวมสินค้าทางการเกษตร

รวบรวมสินค้าเกษตร พืชไร่ พืชผัก และผลไม้  ทุกชนิด เพื่อการนำเข้าและส่งออก

รับเหมาแรงงาน

รับเหมาแรงงานในอุตสาหกรรม

รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ