เกี่ยวกับเรา

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ นําเข้า-ส่งออก-รวบรวม สินค้าทางการเกษตรทั้งภายใน และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในการส่งเสริม จัดซื้อ และรวบรวมสินค้า เกษตรภายในประเทศตลอดจน พัฒนาต่อยอดออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV เช่น พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และ ครอบคลุมถึงประเทศ จีน อินเดีย ในการรวบรวมสินค้าทางการเกษตรในกลุ่มพืชผัก ผลไม้ และพืชไร่ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์ด้วย เช่น มะม่วง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มันเทศพริกหอมกระเทียมข้าวโพดหวานข้าวโพดอาหารสัตว์ ปลายข้าวและมันสําปะหลัง (มันเส้น)

ปัจจุบันนอกจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกษตรแล้ว เรายังพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

``วิสัยทัศน์``

เป็นผู้นําด้านการจัดหาสินค้าเกษตร และ แรงงาน เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

“ ภารกิจ ”

มุ่งพัฒนาวิธีบริหารจัดการ Supply Chain สินค้าเกษตรจากทั้งภายในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV

เพิ่มความสามารถในการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลายมีคุณภาพในปริมาณมาก

ขยายตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร

บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี และวางแผนการดําเนิน ธุรกิจ ด้วยการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

พัฒนาเครือข่ายสร้างฐานข้อมูลแรงงานพร้อมทํางาน เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

`` ค่านิยมองค์กร 3P``

  • PEOPLE

    ทํางานร่วมกันเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นผู้กำหนดร่วมกัน

  • PARTNER

    มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ

  • PROCESS

    ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน

``เป้าหมายของธรุกิจ``

สร้างความแตกต่างด้วยสินค้าที่มีความหลายหลายรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยปริมาณ และการส่งมอบ “ที่แน่นอน”

Growth

ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี

Improvement

เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้สินค้าเกษตร แรงงานฝ่ายผลิต และอุตสาหกรรมเกษตร

Community

สร้างเครือข่ายเกษตรกร แรงงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

Performance

มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรที่ทันสมัย เชื่อมโยงกันทุกระบบ ติดตามผลการดําเนินธุรกิจได้แบบ Realtime

ผู้บริหาร

ปรัชญา อิทธิรส

ภาวิน อิทธิรส

300

เกษตรกรในโครงการ(ครัวเรือน)

300

ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)

16

คลอบคลุม(จังหวัด)

15

ประสบการณ์(ปี)