เกี่ยวกับเรา

118 กรุ๊ป

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ นําเข้า-ส่งออก-รวบรวม สินค้าทางการเกษตรทั้งภายใน และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ในการส่งเสริม จัดซื้อ และรวบรวมสินค้า เกษตรภายในประเทศตลอดจน พัฒนาต่อยอดออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV เช่น พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และ ครอบคลุมถึงประเทศ จีน อินเดีย ในการรวบรวมสินค้าทางการเกษตรในกลุ่มพืชผัก ผลไม้ และพืชไร่ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์ด้วย เช่น มะม่วง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มันเทศพริกหอมกระเทียมข้าวโพดหวานข้าวโพดอาหารสัตว์ ปลายข้าวและมันสําปะหลัง (มันเส้น)

ส่งเสริม-รวบรวม

สินค้าเกษตรภายใน ประเทศ.. “พืชไร่ พืชผัก และผลไม้”..ทุกชนิด

นำเข้า-ส่งออก

สินค้าเกษตร.. “พืชไร่ พืชผักและผลไม้” .. ทุกชนิด

ชิปปิ้ง

บริการส่งออกของ “ชิปปิ้ง”สินค้าทุกประเภท

รับเหมาแรงงาน

“ฝ่ายผลิต” ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง ทางด้านสินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ครบวงจร”

พันธกิจ

วางแผน การปลูกพืชด้วยระบบคอนเทคฟาร์ม เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป   คัดเลือก คัดสรร สินค้าทางการเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพสูงด้วยระบบการตรวจสอบต้นทาง QC เพื่อประสิทธิภาพการผลิตของคู่ค้าภาคอุตสาหกรรม   มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและงานบริการที่ครบวงจรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ”

เกษตรแบบ Contract Farming

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการ เกษตรแบบ Contract Farming มากกว่า 10 ปี

ผู้นำระบบ Smart Farm

เราเป็นผู้นำระบบ Smart Farm และใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการเพาะปลูก

ผลผลิตติดอันดับ 1 ของประเทศ

เรามีจำนวนส่งผลผลิตติดอันดับมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
300

เกษตรกรในโครงการ(ครัวเรือน)

300

ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)

16

คลอบคลุม(จังหวัด)

15

ประสบการณ์(ปี)

ผู้บริหาร และทีมงาน

118 กรุ๊ป