สินค้าเกษตร

สินค้าเกษตร

จัดหาผัก-ผลไม้ / นำเข้าสินค้าเกษตรพืชไร่ชายแดน ได้แก่ ข้าวโพดหวาน, พริกชี้ฟ้า/จินดา, ขิง, มันหวาน,ข้าวโพดอาหารสัตว์, มันเส้น, ข้าวเปลือก