บริการแรงงานฝ่ายผลิต

บริการแรงงานฝ่ายผลิต

จัดหาแรงงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ แรงงานเหมาประจำฤดูกาล, แรงงานเหมารายวัน